szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe – Przedłużenie ważności kodu 95 w prawie jazdy –  trwa 35 godzin (5 dni) i jest przeprowadzane co 5 lat począwszy od uzyskania kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Szkolenie okresowe obowiązuje także osoby chcące po przerwie wrócić do zawodu kierowcy.

Szkolenie okresowe może być skrócone do 4 dni (28 godzin) dla osób posiadających zaświadczenie dot. transportu zwierząt – wystawione nie dawniej niż 5 lat wstecz lub do 3 dni (21 godzin) dla osób posiadających zaświadczenie dot. przewozu materiałów niebezpiecznych – ADR – wystawione nie dawniej niż 5 lat wstecz.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę na przelew za szkolenie proszę o wypełnienie skierowania-> do pobrania ->SKIEROWANIE_SO_2022_DiSK<- do pobrania

Od 6.04.2022 r. aby rozpocząć kurs szkolenia okresowego należy posiadać nr PKZ – profil kierowcy zawodowego, wydawany w wydziale komunikacji właściwym miejscu zamieszkania kierowcy.
Do założenia nr PKZ niezbędne są:
– wniosek,
– orzeczenie lekarskie,
– orzeczenie psychologiczne,
– fotografia,
– kserokopia posiadanego prawa jazdy,
– opłata za wydanie prawa jazdy 100 zł
Dokumenty złożyć należy w wydziale komunikacji starostwa właściwego miejscu zamieszkania kierowcy.

Osoby nieposiadające polskiego prawa jazdy, chcące uzyskać kod 95, składają wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy i na tej podstawie mają wydawany nr PKZ – profil kierowcy zawodowego, aby uzyskać PKZ muszą złożyć:
– wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
– orzeczenie lekarskie,
– orzeczenie psychologiczne,
– fotografia,
– kserokopia posiadanego prawa jazdy,
– opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy 150 zł
Dokumenty złożyć należy w dowolnym wydziale komunikacji starostwa.

Osoby, które prawo jazdy kat. C uzyskały przed 10.09.2009 r. oraz kat. D przed 10.09.2008 r. są zwolnione z kwalifikacji wstępnej i obowiązuje ich tylko szkolenie okresowe. (dotyczy to zarówno prawa jazdy uzyskanego w Polsce jak i w innym państwie)

Na podstawie art. 39d Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2022 r. Poz. 180 z późn. zm.
Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca Nr PKZ profil kierowcy zawodowego, która:
1) zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
3) pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.>
2. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
3. Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.
3a. Szkolenie okresowe może być częściowo (1 moduł – 7 godzin) prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
3b. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest obowiązany przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
3c. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie stacjonarnej jest obowiązany przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
4. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
5. Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.
6. Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.

Oferujemy dwie formy zajęć do wyboru:
1. Dla ceniących kontakt z wykładowcą „na żywo” – tradycyjne wykłady w grupie w sali ośrodka szkolenia (rozpoczęcie 1x w miesiącu), zajęcia prowadzą fachowcy z doświadczeniem w pracy w Policji i Inspekcji Transportu Drogowego.
2. Dla potrzebujących indywidualnego trybu szkolenia – potrzebujących szkolenia „na wczoraj” proponujemy zajęcia na komputerze w sali naszego ośrodka szkolenia – bardzo łatwa obsługa programu – rozpoczynać można codziennie – zakończenie po 5 dniach szkolenia, lub 4 dniach (dla posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz zwierząt), lub po 3 dniach (dla posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dot. transportu materiałów niebezpiecznych ADR)

Szkolenie okresowe jest realizowane w formie 35 godzinnego kursu. Kurs trwa 5 dni, w każdym dniu realizowany jest jeden 7 godzinny moduł szkoleniowy.
——————————————————————————————————————————-
Szczegółowy program szkolenia i warunki jego prowadzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.04.2022 r.w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dziennik Ustaw z 2022 r. Poz. 739)

Szkolenie może być prowadzone wyłącznie przez specjalistyczne Ośrodki Szkolenia wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę właściwego dla miejsca prowadzenia szkolenia.

Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.- Ośrodek Szkolenia Nr 46/18 wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego.
Miejsce szkolenia: 37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek:
 Szkolenia prowadzimy zgodnie z prawem, z należytą starannością, aby wykluczyć możliwość unieważnia po kontroli ITD, PIP świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy
– Szkolenia prowadzimy w formie ciekawych wykładów, warsztatów, ćwiczeń, na których można zadawać pytania, czy wymienić poglądy z innymi uczestnikami; lub do wyboru w formie indywidualnych zajęć na komputerze pod nadzorem trenera – wykładowcy (tzw. e-learning)
– Istnieje możliwość zorganizowania kursu w terminie uzgadnianym indywidualnie w przypadku zgłoszeń grupowych (m.in. 10 osób); – Wszystkie zajęcia odbywają się w klimatyzowanych salach wykładowych naszego ośrodka z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu;
– Zapewniamy bezpieczny parking dla klientów;
– Kursy prowadzimy w terminach dostosowanych do potrzeb naszych klientów także w weekendy;
Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie
e-mail: kierownik@rotrans.com.pl tel. /15/ 841 20 66 lub 604 506 684

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2022 r. Poz. 180 z późn. zm.

Art. 39l. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na:
a) szkolenia okresowe,
b) badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:
a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,
b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 3;
6) stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego.
2. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.
3. Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Art. 39h ust 2a
Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy.