FAQ – najczęściej zadawane pytania

Będziemy się starali zamieszczać w tym miejscu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kwalifikacji zawodowych kierowców.

1. Czy kursy na świadectwo kwalifikacji sa potrzebne do pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku kierowcy:
TAK – obowiązują w całej Unii Europejskiej a także w UK, Szwajcarii i Norwegii.
W Wielkiej Brytanii, Irlandii Płn, Walii, Szkocji (całe UK) honorowane jest polskie prawo jazdy z wpisem kodu 95 – potwierdzającym posiadanie przeszkolenia z kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.
Przebywając za granicą powyżej 185 dni w każdym roku kalendarzowym należy wymienić prawo jazdy wydane w Polsce na prawo jazdy kraju w którym się przebywa – wpis kodu 95 „przechodzi” także do zagranicznego prawa jazdy.
Polecam zainteresowanym uzyskaniem świadectwa kwalifikacji na wyspach – tam nazywa się to CPC – zapoznanie się z informacjami pod tym adresem: http://www.emano.co.uk/swiadectwo-kwalifikacji-zawodowych-cpc,1709.html
Egzamin na CPC zdawać można wyłącznie w języku angielskim!

2. Czy każdy kierowca posiadający prawo jazdy kat. C/CE lub kat. D/DE jest zobowiązany ukończyć szkolenia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowe i uzyskać wpis kodu 95 do prawa jazdy?
NIE – istnieją wyłączenia opisane w Ustawie o transporcie drogowym – jednak należy pamiętać,że to na kierowcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że obejmuje go przypadek wyłączenia z jednego z poniższych punktów.

3. Wymagań, posiadania kwalifikacji wstępnej / szkolenia okresowego nie stosuje się do kierowcy pojazdu:
1) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym;
3) wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;
4) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, instytuty badawcze, uczelnie lub Sieć Badawczą Łukasiewicz oraz testom drogowym do celów naprawy lub konserwacji, lub pojazdu nowego albo odremontowanego, który nie został jeszcze wprowadzony do użytku;
5) do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;
6) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego pomocy humanitarnej;
7) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy,
d) dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy osobom tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do szkolenia – pod warunkiem że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;
8) wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;
9) wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy – pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;
10) wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
11) który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.
4. Wymagań,nie stosuje się do kierowcy pojazdu, do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E.

 

3. Czy pracodawca ma obowiązek ponoszenia kosztów szkoleń okresowych kierowców oraz badań lekarskich i psychologicznych?

badań lekarskich i psychologicznych – TAK

szkoleń okresowych – NIE (może, ale nie musi)

Pracodawca – przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do kierowania kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne oraz do pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych. (art. 39l Ustawy z dn. 6 września 2001 r. o trasnporcie drogowym – Dz.U. z 2013 r. Poz. 1414 z późn. zm.)
Ustawa nie zobowiązuje pracodawców wprost do pokrywania kosztów szkolenia okresowego.Jednak podaje zapis, że „przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.”
Rózna jest tutaj praktyka firm. Dobrze zorganizowane firmy zawierają przeważnie umowy na szkolenia i badania z jednym podmiotem i za jednym skierowaniem spełniają obowiązek nałożony przez Ustawę o transporcie drogowym. Są też firmy które zwracają kierowcom np połowę kosztów szkolenia, wszystko zależy od umowy i wzajemnych relacji między firmą i jej kierowcami.