Projekty UE

Wykaz projektów na lata 2024-2027 realizowanych w województwie podkarpackim z których można się ubiegać o dofinansowanie m.in. kursów prawa jazdy kat. C, CE, D, D1 z kursami kwalifikacyjnymi na przewóz osób i rzeczy:

Dofinansowane szkolenia dla osób indywidualnych
(nieprowadzących działalności gospodarczej)

We wszystkich wymienionych wyżej projektach jest wymóg miejsca: zamieszkania lub nauki lub pracy  na wymienionym obszarze projektu. Czyli np osoba mieszkająca w Stalowej Woli i pracująca w Rzeszowie może starać się o dofinansowanie z dwóch projektów, ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pracy. Otrzymać dofinansowanie można tylko z jednego z tych projektów.
Ponadto dla osób pracujacujących o dofinansowanie może ubiegać się pracodawaca dla poniższych projektów.


Dofinansowane szkolenia dla firm i instytucji
(mikro, małych i średnich w tym JDG oraz instytucje)

Państwo sami decydujecie jakie szkolenie i w jakim ośrodku szkoleniowym realizujecie!

Nasza oferta w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=42949

Nasza nazwa rejestrowa w Bazie Usług Rozwojowych: Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

(Jeżeli nie ma tu szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o kontakt na tel. / SMS 604 506 684, ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i wprowadzimy je niezwłocznie do Bazy Usług Rozwojowych: kategorie i termin dostosujemy do Państwa oczekiwań).

Na wybrane szkolenie  – usługę w Bazie Usług Rozwojowych należy zapisać się po otrzymaniu nr ID wsparcia od operatora projektu – wszystkie zapisy bez ID wsparcia  są anulowane.

Projekt „Szkolenia Plus” realizowany w okresie
od 01.11.2023 r. do 31.12.2027 r.

Projekt dla osób z  subregionu tarnobrzeskiego (Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)

Strona internetowa projektu: https://szkoleniaplus.com.pl/
Terminy naborów: https://szkoleniaplus.com.pl/harmonogram/ 

Firma Sagitum S.A.  w partnerstwie z firmą BD Center Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „SZKOLENIA PLUS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w okresie od 01.11.2023 r. do 31.12.2027 r. u min. 2 496 (w tym kobiet 1373) z 2 936 (w tym kobiet 1615) osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) (woj. podkarpackie) poprzez finansowane wyłącznie usługi rozwojowe w ramach PSF (Podmiotowy System Finansowania) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Projekt skierowany jest do osób:

  • dorosłych, które ukończyły 18 rok życia
  • które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje,
  • mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) województwa podkarpackiego,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej.

Kryteria premiujące w rekrutacji do projektu:

  • niskie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie na poziomie do ISCED 3)
  • wiek 55 lat i więcej
  • osoba z niepełnosprawnościami
  • rodzic/opiekun/ka prawny/a samotnie wychowujący/a dziecko
  • kobieta powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim
  • miejsce zamieszkania/zatrudnienia/nauki mają na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tj. m.in. Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg) oraz obszarze objętym Programem „Inicjatywa Czwórmiasto” (tj. gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola i miasto Tarnobrzeg)

Całkowita wartość projektu: 23 414 600 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 22 243 870 PLN

Nasza oferta szkoleń na 2024 rok w Bazie Usług Rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=42949

Nasza nazwa w Bazie Usług Rozwojowych:
Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.
NIP: 6020124493

(Jeżeli nie ma tu szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o kontakt na tel./SMS 604 506 684, ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i wprowadzimy je niezwłocznie do Bazy Usług Rozwojowych: kategorie i termin dostosujemy do Państwa oczekiwań).

Adres naszego ośrodka:
OSK ROTRANS
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3, tel. 15 841 20 66, 604 506 684

„Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”
projekt dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą


Projekt pt. Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0013/23-00 z dnia 02.11.2023 r. zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt realizowany i współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, działanie FEPK.07.09 „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr”.

Strona internetowa projektu: https://marr.com.pl/BUR_2.html 

Grupa docelowa:
Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, posiadające/y swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu tarnobrzeskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Tarnobrzeg lub powiatów tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz pracownicy tych podmiotów.

Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 90 dni licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (za wyjątkiem podmiotów nowopowstałych).

Projekt zakłada skorzystanie z usług rozwojowych przez co najmniej 438 firm sektora MSP oraz pracodawców w tym 1516 ich pracowników w okresie do 31.12.2026 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2026

Wartość ogółem projektu: 17 944 421,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 12 195 751,00 zł

Obszar realizacji projektu: miasto Tarnobrzeg oraz powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

Projekt zakłada preferencje na etapie rekrutacji dla przedsiębiorcy/pracodawcy:
a) delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika w wieku 55 lat lub więcej,
b) delegującego do udziału w Projekcie min. jedną kobietę,
c) delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”,
d) delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych,
e) ubiegającego się o wsparcie na usługę rozwojową kończą się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadającym nadany kod kwalifikacji oraz
f) przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z subregionu tarnobrzeskiego tj. miasta: Mielec, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, lub przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym Inicjatywą Czwórmiasto w subregionie tarnobrzeskim tj. gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola, miasto Tarnobrzeg.

Limity dofinansowania:

Projekt przewiduje wyższe o 10% dofinansowanie usług rozwojowych w przypadku:

• Kończących się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22.12.15 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadającym nadany kod kwalifikacji.

Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:
1. Rejestracja przedsiębiorcy/pracodawcy i ich pracowników w Bazie Usług.
2. Złożenie przez przedsiębiorcę/pracodawcę dokumentów rekrutacyjnych poprzez elektroniczny system składania dokumentów SOPLIN 2.0.
3. Podpisanie przez przedsiębiorcę/pracodawcę umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej.
4. Zapis delegowanych pracowników na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych z wykorzystaniem nadanego ID wsparcia.
5. Udział pracowników przedsiębiorcy/pracodawcy w usłudze rozwojowej.
6. Zapłata przez przedsiębiorcę/pracodawcę za usługę rozwojową.
7. Wypełnienie przez przedsiębiorcę/pracodawcę i ich pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę.
8. Złożenie przez przedsiębiorcę/pracodawcę dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej poprzez elektroniczny system składania dokumentów SOPLIN 2.0.
9. Wypłata dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy/pracodawcy.

Państwo sami decydujecie jakie szkolenie i w jakim ośrodku szkoleniowym realizujecie!

Nasza oferta w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=42949

Nasza nazwa rejestrowa w Bazie Usług Rozwojowych: Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

(Jeżeli nie ma tu szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o kontakt na tel. / SMS 604 506 684, ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i wprowadzimy je niezwłocznie do Bazy Usług Rozwojowych: kategorie i termin dostosujemy do Państwa oczekiwań).

Adres naszego ośrodka:
OSK ROTRANS
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3, tel. 15 841 20 66, 604 506 684

Osoby bezrobotne do 30 roku życia

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE DO 30 roku życia 

Bony szkoleniowe do wysokości max około 7000 zł (stan na I kwartał 2024 r.) na osobę są dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia – potrzebne jest zaświadczenie – uwiarygodnienie zatrudnienia potwierdzone pisemnie przez potencjalnego pracodawcę, który potwierdzi chęć zatrudnienia Was po zdobyciu uprawnień kierowcy zawodowego.

O szczegóły i dostępność środków na szkolenia proszę pytać w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nasz ośrodek posiada wszystkie stosowne zezwolenia aby móc przyjmować na szkolenia osoby z bonem szkoleniowym. Osoba zainteresowana sama wskazuje ośrodek gdzie chce się szkolić. Zapraszamy do nas pomożemy w prawidłowym wypełnieniu wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego.

Bon wykorzystać można na jedno lub kilka szkoleń np. Prawo jazdy kat. C, D lub CE + kwalifikacja wstępna przyśpieszona (kurs na przewóz osób lub rzeczy).

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku: http://nisko.praca.gov.pl/ 

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli: http://stalowawola.praca.gov.pl/