kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna / Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:
1. Kategorii D po dniu 10 września 2008r.;
2. Kategorii C po dniu 10 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

JUŻ BLISKO 2500 OSÓB UZYSKAŁO W NASZYM OŚRODKU KWALIFIKACJĘ!
Jesteśmy najchętniej wybierany ośrodkiem szkolenia w Nisku i Stalowej Woli.

Od 06.04.2022 r. do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego – PKZ, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej „profilem kierowcy zawodowego”, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:
1) zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
3) nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby uzyskać profil kierowcy zawodowego do kodu 95 (PKZ) należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym miejscu zamieszkania kierowcy:
– wniosek
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– fotografię do prawa jazdy 3,5 x 4,5 cm – twarz na wprost
– opłatę za wydanie prawa jazdy 100 zł

Osoby nieposiadające polskiego prawa jazdy (najczęściej obcokrajowcy) niemogące wymienić swojego prawa jazdy na polskie ubiegają się o kartę kwalifikacji kierowcy do kodu 95, także muszą posiadać nr PKZ – profil kierowcy zawodowego aby go uzyskać składają w dowolnym wydziale komunikacji:
– wniosek
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– fotografię do prawa jazdy 3,5 x 4,5 cm – twarz na wprost
– opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy 150 zł

W cenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:
– wymagane zajęcia teoretyczne (stanowiska e-learningowe czynne codziennie)
– materiały szkoleniowe
– wymagane zajęcia praktyczne na pojazdach z systemami bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP
– zajęcia na najlepszych w Polsce symulatorach SCANIA i MAN w centrum symulacyjnym PIGOSK Piastów (www.pigosk.pl)
– egzamin państwowy od 06.04.2022 r. jest przeprowadzany w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (koszt egzaminu 50 zł)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA – podstawa prawna (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2022 r. Poz. 180 z późn. zm.)
art.39a
1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;
6) ukończyła szkolenie okresowe.

Art. 39b2 
1. Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.
2. Do uzyskania kwalifikacji uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego.>

Uwaga: Wiek wymagany jest do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy!, Czyli kurs np. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C można zrobić mając 20 lat, a po ukończeniu 21 roku życia podjąć pracę na stanowisku kierowcy. (do ukończenia 21 roku życia można pracować na kat. C1 – czyli do 7,5 t dmc)

Szkolenie w ramach:
1) kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin;
2) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej trwa 140 godzin.
2. Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
1) część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 195 godzin;
2) część specjalistyczną prowadzoną w formie:
a) zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwających minimum 65 godzin,
b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 16 godzin
jazdy indywidualnej, oraz
c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum
4 godziny jazdy indywidualnej.
3. Dla kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
1) część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;
2) część specjalistyczną prowadzoną w formie:
a) zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwających minimum 33 godziny,
b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin
jazdy indywidualnej, oraz
c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.
4. W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia (SYMULATORA),
o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy, uznaje się za równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia
2 godziny jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia.
§ 11. 1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne i ćwiczenia trwające minimum 65 godzin;
2) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a albo lit. b, trwające minimum
5 godzin.
2. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne i ćwiczenia trwające minimum 32,5 godziny;
2) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a albo lit. b, trwające minimum 2,5 godziny.

Co potrzeba aby zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej:
Dla bloku programowego kat. C1, C1+E, C i C+E (przewóz rzeczy):
– prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 r. lub zaświadczenie o zdany egzaminie na kat. C
(ewentualnie kurs prawa jazdy kat. C – w trakcie)
– dowód osobisty poświadczający zameldowanie w Polsce,
– orzeczenie lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39j. Ustawy o transporcie drogowym)
– orzeczenie psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39k. Ustawy o transporcie drogowym)
– nr PKZ – profil kierowcy zawodowego
– pierwsza wpłata 1000 zł

Dla bloku programowego kat. D1, D1+E, D i D+E (przewóz osób):
– prawo jazdy kat. D uzyskane po 10 września 2008 r. lub zaświadczenie o zdany egzaminie na kat. D
(ewentualnie kurs prawa jazdy kat. D – w trakcie)
– dowód osobisty poświadczający zameldowanie w Polsce,
– orzeczenie lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39j. Ustawy o transporcie drogowym)
– orzeczenie psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39k. Ustawy o transporcie drogowym)
– nr PKZ – profil kierowcy zawodowego
– pierwsza wpłata 1000 zł