egzamin na kwalifikację wstępną

Od 06.04.2022 r. egzaminy po kursach kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej / kwalifikacji wstępnej uzupełniającej / kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD – nie obowiązuje rejonizacji zdawać można w dowolnym WORD.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu – testu kwalifikacyjnego w WORD od 06.04.2022 r.  wynosi 50 zł

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy – Dz. U. z 2022 r. Poz. 739

Warunki przeprowadzania testu kwalifikacyjnego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
§ 24. Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego.
§ 25. 1. Ośrodek egzaminowania:
1) na podstawie informacji, o której mowa w § 24, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kierowcy zawodowego;
2) weryfikuje dane w profilu kierowcy zawodowego i w przypadku braku wątpliwości co do ważności i prawidłowości tych danych rejestruje osobę egzaminowaną w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206 oraz z 2021 r. poz. 1426);
3) wyznacza termin testu kwalifikacyjnego przez wskazanie daty i godziny przeprowadzenia tego testu; wyznaczona data testu kwalifikacyjnego nie może przekraczać 30 dni od dnia, w którym ją wyznaczono;
4) przekazuje osobie egzaminowanej informacje, o których mowa w ust. 3–6.
2. W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego ośrodek egzaminowania zwraca profil kierowcy zawodowego w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy podmiot lub organ.
3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyska negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego albo nie przystąpi do testu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek i po wniesieniu nowej opłaty za test kwalifikacyjny wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin testu kwalifikacyjnego.
4. Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego.
6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.
7. Osoba egzaminowana nie wnosi opłaty za test kwalifikacyjny w przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
§ 26. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
1) dowód osobisty;
2) kartę pobytu;
3) paszport;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgodę na pobyt tolerowany.
2. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.
§ 27. W przypadku osoby egzaminowanej, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, egzaminator wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
§ 28. Egzaminator nie przeprowadza testu kwalifikacyjnego, jeżeli:
1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na test kwalifikacyjny;
2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego;
3) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
§ 29. Podczas przeprowadzania testu kwalifikacyjnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane, egzaminator przeprowadzający test kwalifikacyjny i egzaminator nadzorujący oraz:
1) kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
2) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
3) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego oraz zrozumienie zasad przeprowadzania tego testu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu kwalifikacyjnego,
5) dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego – pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu testu kwalifikacyjnego.
§ 30. 1. Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany:
1) w formie określonej w art. 39b1 ust. 3b pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy wykorzystaniu pytań pochodzących z katalogu pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 6 i 7 ustawy;
2) w sali egzaminacyjnej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Test kwalifikacyjny przeprowadza się dla maksymalnie 20 osób egzaminowanych jednocześnie. Istnieje możliwość jednoczesnego przeprowadzania w sali egzaminacyjnej testu kwalifikacyjnego w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E.

§ 31. 1. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:
1) część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E co najmniej po 2 i nie więcej niż 3 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia:
a) 1.1,
b) 1.2,
c) 2.1,
d) 3.1,
e) 3.2,
f) 3.3,
g) 3.4,
h) 3.5,
i) 3.6 oraz
2) część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu
kwalifikacyjnego:
a) w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego
określonego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E:
– 1.3,
– 1.4,
– 1.4(a),
– 2.2,
– 3.7,
b) w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego
określonego do prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E:
– 1.5,
– 1.6,
– 1.7,
– 2.3,
– 3.8.
2. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
3. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
4. Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
1) 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
2) 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
5. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 45 minut.
6. Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
7. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, składającą się z 10 pytań.
8. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, wynosi 15 minut.
§ 32. 1. Przed rozpoczęciem testu kwalifikacyjnego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do tego testu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator, rozpoczynając test kwalifikacyjny:
1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem testu kwalifikacyjnego.
§ 33. 1. Wyniki testu kwalifikacyjnego:
1) egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na test kwalifikacyjny bezpośrednio po zakończeniu dla określonej
osoby tego testu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny,
b) „N” – jeżeli wynik jest negatywny,
c) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do testu;
2) dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ośrodka egzaminowania:
a) aktualizuje profil kierowcy zawodowego, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do profilu kierowcy zawodowego wpisuje się pozytywne i negatywne wyniki z testu kwalifikacyjnego,
b) wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej poprzez wprowadzenie do profilu kierowcy zawodowego pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego oraz informacji o numerze świadectwa i dacie jego wydania,
c) wydaje osobie egzaminowanej, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.
2. Numer świadectwa kwalifikacji zawodowej nadaje się według następującego wzoru: „0000001/WWWW/RRRR”, przy czym:
1) siedem pierwszych cyfr określa kolejny numer świadectwa kwalifikacji zawodowej;
2) litery „WWWW” stanowią techniczny numer ośrodka egzaminowania;
3) litery „RRRR” stanowią rok wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.
§ 34. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnie ze stanem faktycznym, wojewoda lub upoważniony pracownik urzędu wojewódzkiego:
1) pobiera profil kierowcy zawodowego na podstawie numeru PESEL albo daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, i numeru profilu kierowcy zawodowego;
2) aktualizuje profil kierowcy zawodowego w zakresie daty cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej;
3) zwalnia profil kierowcy zawodowego.
§ 35. W przypadku:
1) awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania – przyjmuje się, że osoba egzaminowana nie przystąpiła do testu kwalifikacyjnego;
2) określonym w § 28 pkt 2 lub gdy osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie testu kwalifikacyjnego lub wykonywała tę czynność niesamodzielnie – przyjmuje się, że osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego.
§ 36. 1. Po przeprowadzeniu wszystkich testów kwalifikacyjnych w danym dniu sporządza się w tym dniu protokół testów kwalifikacyjnych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 1.
2. Dyrektor ośrodka egzaminowania zatwierdza protokół testów kwalifikacyjnych, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym został sporządzony.
§ 37. 1. Ośrodek egzaminowania przechowuje protokoły testów kwalifikacyjnych; w przypadku gdy protokoły są w postaci papierowej, po upływie roku powinny być zszyte w książkę oraz zostać opatrzone na ostatniej stronie adnotacją dyrektora o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką.
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, ośrodek egzaminowania przechowuje przez okres 5 lat, a następnie archiwizuje.
§ 38. Protokół testów kwalifikacyjnych, o którym mowa w § 36, może być prowadzony z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania i podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 39. 1. Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy z wpisem kodu 95 albo kartę kwalifikacji kierowcy informację o pozytywnym wyniku z testu kwalifikacyjnego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej przez aktualizację profilu kierowcy zawodowego.
2. W przypadku negatywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego ośrodek egzaminowania zwalnia profil kierowcy zawodowego w terminie 3 dni od dnia, w którym osobie egzaminowanej upłynął rok od dnia ostatniego przystąpienia przez nią do testu kwalifikacyjnego.

mgr Michał Szypura – Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 46/18 – Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.